Privacybeleid

Op deze pagina beschrijven we hoe wij de privacy met betrekking tot de persoonsgegevens van kopers beschermen.

inleidend

Floor 4 Productions, ingeschreven als Annelies Buffel met KBO-nummer 0803.767.239 in het handelsregister, verzamelt persoonsgegevens over u als koper die ons op de site of per e-mail worden verstrekt.

Het gaat hierbij om de persoonlijke gegevens die verstrekt worden bij verkoop of door het invullen van het contactformulier. 

Floor 4 Productions en zijn beheerder, Annelies Buffel, bereikbaar via info@floor4productions.be, treden in deze op als verantwoordelijke van de gegevensverwerking.

 

gebruik van de gegevens

Deze gegevens 

  • zullen gebruikt worden door onze interne diensten: voor de verwerking van bestellingen, om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, meer bepaald in het kader van de personalisatie van de site volgens de voorkeuren van de kopers of voor het controleren van hun kredietwaardigheid
  • zullen niet verkocht noch verhuurd worden aan derden. In geval van overdracht aan of gebruik van persoonsgegevens door derden, verbinden we er ons toe de koper hiervan vooraf op de hoogte te stellen zodat hij zich daartegen kan verzetten. We kunnen ook statistieken over kopers, verkopen, handelspatronen en informatie op onze site verstrekken aan derden, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. Dit artikel kan echter de overdracht van activiteiten aan een derde partij niet verhinderen (bv. overheid).
  • zullen niet aan een ander land doorgegeven worden, noch hebben we hier enige intentie toe

 

bewaartermijn persoonlijke gegevens

We bewaren deze persoonlijke gegevens niet langer dan nodig om de doeleinden te bereiken waarvoor de verwerking wordt uitgevoerd (verwerking en opvolging bestelling, betaling en vragen). Om de gepaste duur te bepalen wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en de mogelijkheid om deze doeleinden te bereiken op andere manieren. Er wordt ook rekening gehouden met de noodzaak om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen. Indien de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd.

 

Toestemming 

Door de informatie en de diensten op www.floor4productions.be te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Rechten van de koper

Voor zover de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, heeft de koper het recht:

  • aan Floor 4 Productions te vragen of we persoonlijke gegevens bezitten, welke gegevens en waarvoor ze gebruikt worden;
  • toegang te krijgen tot zijn gegevens en ze eventueel te doen verbeteren;
  • te eisen dat zijn gegevens gewist worden of dat Floor 4 Productions de verwerking ervan beperkt;
  • klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit


De koper kan zijn rechten uitoefenen door een gedateerd en getekend verzoek te zenden naar Floor 4 Productions - Hagepreekstraat 13 – 9050 Ledeberg - België of naar info@floor4productions.be, met een kopie van zijn identiteitskaart (om veiligheidsredenen). Indien het verzoek manifest ongegrond is, kan het verzoek worden geweigerd en kan een redelijke vergoeding worden aangerekend.